קורס אונליין – תנאי שימוש

קורס הקמת שת"פים שמייצרים הכנסה הינו קורס שפותח ייחודית לעסקים קטנים.

מטרת הקורס הינה פיתוח יכולת המשתמש לזהות אפשרויות והזדמנויות לשיתופי פעולה שאמורים לעבוד עבורו לאורך זמן, והכנה של המשתמש לתקשר את מטרותיו באופן נהיר וברור לשותפים פוטנציאלים.

הקורס מיועד לעצמאים ובעלי עסקים קטנים שרוצים להסתדר באופן עצמאי, ולהתחבר לעסקים אחרים לטובת קידום העסק שלהם.

במהלך הקורס נלמד את טכניקת ההצלחה המשותפת שלב אחר שלב בצירוף דוגמאות וחוברות עבודה.

אופן הלימוד בקורס

הלמידה בקורס נעשית באופן עצמאי, קיימת קבוצת פייסבוק של הקורס בה ניתן לשאול שאלות הנוגעות לחומר הנלמד בקורס. נציגי גלעד שגב פיתוח עסקי יענו על הפניות/השאלות העולות בקבוצה בנושא הקורס פעם ביומיים, המענה יינתן בקבוצת הפייסבוק של הקורס.

הקורס הוא און ליין, ניתן להירשם לקורס אך ורק על ידי רכישת מנוי. המנוי הוא ל-6 חודשים.

הקורס בנוי מסרטונים, חוברות הדרכה דיגיטליות וכן, משימות תרגול על הנושאים הנלמדים. הקורס כולל 7 סרטוני הדרכה ו-11 חוברות עבודה.

 

רכישה ושימוש בתכני קורס

תרם ביצוע הרכישה הופנת לדף זה, וביצוע הרכישה מותנה באישורך כי אכן קראת את תנאי השימוש בקורס הדיגיטלי אותו הזמנת.

 

כל הרוכש מנוי לקורס יקבל מהמערכת האוטומטית סיסמה (להלן: "סיסמה" )  אשר תאפשר גישה לתכני הקורס. הסיסמה תישלח למשתמש לאחר ביצוע הרכישה.

הסיסמה הינה אישית ואין להעבירה לאף אדם ו/או גוף אחר. ברכישת המנוי, מתחייב המשתמש ו/או הרוכש ו/או מי מטעמו שלא להעביר את הסיסמה לאף אדם אחר ולא לאפשר לאדם ו/או לגוף אחר לעשות שימוש בתכני הקורס.

הסיסמה מאפשרת צפייה בסרטוני הקורס, צפייה והורדת חוברות הקורס, צפייה באתר הקורס, בשאלוני התרגול של הקורס ועוד.

תוקפו של המנוי הינו לשישה חודשים מיום רכישת המנוי וקבלת הסיסמה.

"גלעד שגב פיתוח עסקי" ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות להפסיק לאלתר את המנוי בכל אחת מהסיבות המנויות להלן:

  1. רוכש המנוי עשה שימוש אסור בתכני הקורס

  2. נתגלה כי בוצע שימוש בסיסמה ו/או בתכני הקורס בניגוד לקבוע בתנאים אלה.

  3. לא נתקבל תשלום מלא עבור הקורס.

 

ככל ובוטל מנוי בשל הסיבות המנויות לעיל, רוכש המנוי לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.

האחריות לביצוע שימוש בתכני הקורס היא על המשתמש בלבד. לא יתקבלו ביטולים ו/או החזרים בשל אי שימוש בתכני הקורס.

למען הסר ספק יובהר כי הקורס, חוברות הלימודים של הקורס, שאלוני התרגול של הקורס וכן כל חומר נוסף הקשור לקורס מוגבלים לשימוש אישי ע"י רוכש המנוי בלבד.

 

ביטול עסקה

ביטול עסקה לרכישת מנוי אונליין תתאפשר בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ניתן לבטל עסקה לרכישת מנוי עבור קורס אונליין תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה בהנחה ולא נעשה כל שימוש בסיסמה אשר סופקה למשתמש ולא בוצעה כניסה לתכני הקורס, בכפוף לתשלום דמי ביטול הקבועים בחוק (5% מסכום העסקה ו/או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם)

ככל ונעשה שימוש בסיסמה ו/או בוצעה כניסה לתכני הקורס, יהיה ניתן לבטל את העסקה אך ורק תוך 48 שעות מביצוע הכניסה ו/או השימוש בסיסמה כאמור, וזאת בכפוף לכך שהמשתמש לא עשה שימוש בתכני הקורס למעט שימוש בשיעור הראשון בקורס. ביטול כאמור בסעיף זה, אפשרי בכפוף לתשלום דמי ביטול על סך 50 ₪.

הודעת ביטול תעשה בכתב ותשלח על ידי המשתמש בזמנים הקבועים לעיל. אי עמידה בזמנים אלו תשלול את זכות הביטול מהמשתמש.

לאחר קבלת הבקשה היא תיבחן על ידי נציגי השירות וככל והמשתמש עומד בתנאי הביטול לעיל, העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצע התשלום בעבור הקורס.

 

תנאי שימוש

התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הקורסים (להלן: "קורס") , לשימוש וצפייה בסרטוני הקורס, בחוברות הלימודים של הקורס (להלן: "חוברות הלימודים") וכל חומר אחר המסופק במהלך הקורסים.

הגלישה באתר והגישה לקורס הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.

באמצעות רכישת מנוי לקורס מביע כל רוכש המנוי הזכאי להשתמש בקורס ומוצריו את הסכמתו לאמור בתקנון זה.

אי הסכמה של רוכש מנוי לאיזה מהתנאים באתר הקורס מחייבת אותו להימנע מעשיית כל שימוש בקורס ומוצרי הקורס.

זכויות

כל הזכויות הקיימות והעתידיות בקורס על תכניו וסרטוניו ו/או בחוברת הלימודים המוצעת במסגרת הקורס ו/או בשאלון התרגול ו/או בתכנים ובעיצוב של תכני הקורס שייכים לגלעד שגב פיתוח עסקי ו/או למי מטעמו.

אין במתן אפשרות לרוכשי מנוי ו/או מי מטעמם ו/או על אדם ו/או גוף אחר, לעשות שימוש במוצרים ו/או בתכנים המוצעים באתר זה משום מתן רישון ו/או זכות כלשהי בתכנים ו/או בעיצוב הקורס ו/או בדפי האינטרנט ו/או בשם המתחם, ברישומו עיצובו ו/או בסימנים מסחריים אחרים הכלולים באתר.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר ו/או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מהקורס, מסרטוני הקורס, מחוברות ההדרכה / התרגול ו/או מכל מידע האחר השייך לקורס ו/או לתכני אתר זה למעט במקרה בו ניתן אישור מפורש מראש ובכתב מעו"ד גלעד שגב.

התנאים הקובעים לעיל מוספים על התנאים הקבועים בתנאי השימוש הכללים באתר זה.

"גלעד שגב פיתוח עסקי" רשאי לשנות כל תנאי מתנאי השימוש באתר זה ו/או מהתנאים הקבועים בחברה, מעת לעת, בהתאם לרצונו ולצרכי החברה.

הערות מסכמות

מטרת הקורס הנה לסייע לך בתכנון והטמעת שיטות עבודה בבואך לייצר שיתופי פעולה.

ההחלטות המתקבלות ויישום החומר הנלמד ע"י רוכשי הקורס הם אחריותו הבלעדית של רוכש הקורס וידוע כי אין ביכולתנו לקבוע עבורו את תוצאות שיחות המו"מ עם שותפים פוטנציאלים.

החומר הנלמד בקורס אכן תקף לכל מי שרוצה להקים שיתופי פעולה ומהווה חשיבות גדולה בצעד הראשון לתחילת התהליך אך אינו מחליף תרגול ופיתוח המיומנויות המוזכרות בו. החומר הנלמד משתנה מתחום לתחום ומאדם אחד למשנהו בהתאם לצרכיו ולכן על כל רוכש לבצע את ההתאמות הרלוונטיות עבורו ועבור מטרותיו האישיות, כך שהנוסחה המוצגת בפני עצמה אינה מהווה פתרון זהה לכולם.

הקורסים מיועדים לתת לאנשים כלים מעשיים וסביבה תומכת ומקדמת להגשמת היעדים והמטרות שלהם.

אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או הכנסות מסויימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.

אנו רואים את התפקיד שלנו כאחראים לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת שתקדם את החיים שלך לרמה הבאה. שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלנו, אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות מסויימות, ואנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי כזה או אחר.